LENS CARE® rastvor za održavanje mekih kontaktnih sočiva

Lens care® je rastvor koji se koristi za pranje, uklanjanje naslaga proteina i lipida, dezinfekciju, vlaženje i čuvanje svih vrsta mekih kontaktnih sočiva. To je puferovan i izotoničan rastvor Poloxamer-a 407, konzerviran sa 0,0001% Polyhexanid-a. Lens care® je jedini registrovan rastvor u Srbiji i okruženju. Registraciji su prethodila obimna klinička ispitivanja. To je kompleksan rastvor, spada u grupu sterilnih medicinskih sredstava i zahteva ispunjavanje brojnih zahteva za proizvodnju i primenu specifične komplikovane opreme.

LENS CARE® rastvor

Nega kontaktnih sočiva

Nega sočiva sastoji se iz tri etape, zbog čega se ovi rastvori označavaju kao rastvori sa tri funkcije u jednom ili kratko tri-u-jednom, a to su:

• uklanjanje nečistoća (čišćenje)
• uklanjanje lipida i proteina
• dezinfekcija

Pri formulisanju ovih preparata za negu sočiva, neophodno je da preparat štiti sočiva, ne deluje štetno na oko, ne oštećuje sočiva i efikasno održava higijenu sočiva. Glavni sastojak za čišćenje u rastvorima za sočiva je površinski aktivna materija – kopolimer etilenoksida i propilenoksida, Poloxamer 407 (BASF, Nemačka) odnosno Lutrol F 127 (ICI Surfactant, USA). Netoksičan je i nejonska PAM, a čisti sočiva od proteinskih materija i solubilizuje lipide i druge naslage. Takođe se vezuje i za površinu sočiva i čini ga vlažnim i udobnim za nošenje.

Uklanjanje proteina obuhvata proces cepanja molekula proteina na kraće peptidne lance koji se lako uklanjaju delovanjem površinski aktivne materije. Potrebno je ispiranje sočiva obaviti rastvorom čiji je pH 6,6-7,8 a osmolaritet od 280-320 miliosmola/litru.

Prisustvo konzervansa u rastvoru održava zaštitu tokom čuvanja sočiva do 30 dana, ukoliko se sočiva ne nose.
Tradicionalni konzervansi, benzalkonijum hlorid i tiomersal, su se pokazali kao citotoksični i dovode do iritacije oka.

Noviji dezinficijens koji se koristi u rastvorima za sočiva je poliheksanid (polihexanide). On je jedinjenje velike molekulske mase:

• ne može da penetrira u matriks mekih kontaktnih sočiva
• koristi se u manjim koncentracijama od klasičnih, a manje je toksičan za očno tkivo.
• poliheksanid se vezuje za negativno naelektrisane fosfolipide u plazma membranama bakterija i izaziva raspadanje ćelije mikroorganizma.

Nega kontaktnih sočiva

Kaseta za kontaktna sočiva

Kaseta za kontaktna sočiva je integralni deo dezinfekcionog sistema, ali se često zanemaruje od strane pacijenata. Mikroorganizmi mogu formirati biofilm na površini kasete koji postaje otporan na dezinfekciju i privlači druge bakterije i nečistoće. Podaci pokazuju da 40-55% kaseta je bakterijski kontaminirano, zbog čega se preporučuje menjanje najmanje na tri meseca, a optimalno na mesec dana.

Rastvor LENS CARE je vodeni rastvor termostabilnih komponenata pa se izrađuje zagrevanjem do 121°C u trajanju od najmanje 15 minuta. Ohlađen rastvor (40°C) se filtrira kroz bakteriološki membranski filter pod pritiskom u prostoru sa laminarnim tokom vazduha odgovarajućeg kvaliteta, u sterilne boce i zatvori zatvaračem sa sigurnosnim prstenom.
Predviđen rok trajanja rastvora LENS CARE (tri godine, odnosno dva meseca nakon otvaranja boce) dat je na osnovu ispitivanja sadržaja aktivnih komponenata i sterilnosti preparata nakon predviđenog vremena čuvanja.

Kaseta za kontaktna sočiva

Rastvori za kontaktna sočiva

Ekspanzija nošenja kontaktnih sočiva, iz terapijskih ili estetskih razloga, dovela je do pojave velikog broja preparata za njihovo čuvanje i održavanje higijene. Neke analize pokazuju da je samo u. Americi u 2005. godini bilo 36 miliona korisnika kontaktnih sočiva.

Za izradu ovakvih proizvoda neophodno je pokloniti posebnu pažnju, počev od multifunkcionalnih zahteva za sam rastvor, do vrste i kvaliteta pakovanja koje rastvor za održavanje higijene kontaktnih sočiva mora ispunjavati. Od 1998. godine ovi rastvori više nisu u kategoriji lekova, već su medicinska sredstva (kategorija 2- medicinska sredstva koja dolaze u kontakt sa očima) prema evropskoj direktivi 93/42.

Sa stepenom razvoja tehnologije materijala i procesa za izradu kontaktnih sočiva, menjao se i usavršavao i kvalitet kontaktnih sočiva. Danas postoji veliki broj vrsta kontaktnih sočiva koje se prema fizičkim karakteristikama mogu svrstati u tri osnovne grupe:

• tvrda gas propusna (RGPs) – izrađena od fluorosilikonskih akrilata i fluoropolimera i optimalno su propustljiva za kiseonik, a vlažnost sočiva i otpornost prema naslagama su zadovoljavajuća.

• meka kontaktna sočiva (SCL) čini hidroksietilmetakrilat (HEMA) rešetkaste strukture sa sadržajem vode od 3-85%. Ova sočiva mogu biti jonska ili nejonska, zavisno od naelektrisanja površine sočiva.

• silikonska hidrogel kontaktna sočiva su novija, prisutna od 1999. godine i imaju jako veliku propustljivost za kiseonik. Često se označavaju kao sočiva koja se nose i preko noći.

Tokom nošenja, kontaktna sočiva mogu biti kontaminirana proteinima i lipidima iz filma koga stvaraju suze suznih žlezda, deskvamiranim kornealnim epitelnim ćelijama, zagađenjima iz životne sredine (nečistoće – prašina) i kozmetičkim preparatima.

Ovo pruža veću prijemčivost samih sočiva za mikroorganizme i osetljivost za razvoj raznih infekcija oka. Među izazivače infekcija, pored patogenih i nepatogenih bakterija i gljiva, najčešće se javlja acanthamoeba.

Akantameba keratitis je vrlo ozbiljna infekcija koju izaziva ova ameba, a koja je skoro ekskluzivno udružena sa nošenjem kontaktnih sočiva. Acanthamoeba je izolovana iz uzoraka zemlje, prašine, vode iz slavina, morske vode, bazena, toplih kada (kupatila) i flaširanih voda za piće. Cristle i Kilvington smatraju da akantameba keratitis potiče od primarno kontaminiranih kaseta za kontaktna sočiva.
Imajući sve ovo u vidu, rastvor za održavanje higijene kontaktnih sočiva mora biti:

• kompatibilan sa materijalom od koga je izrađeno sočivo
• netoksičan za površinu oka
• da se proizvede u uslovima koje zahteva zakonodavna regulativa GMP
• sterilan i da održi sterilnost u toku tri godine, odnosno dva meseca od otvaranja pakovanja
• izotoničan sa suzama i puferovan
• da uništava sve patogene mikroorganizme u oku
• efikasan u otklanjanju nečistoća i naslaga lipida i proteina
• jednostavan za upotrebu i pristupačan po ceni.

Rastvori za kontaktna sočiva